TRƯỞNG BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khách sạn

1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY ĐỊNH, QUY CHẾ
- Tổ chức xây dựng các chính sách nhân sự, quy định, quy chế cho hoạt động nhân sự đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty;
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định, quy trình và quy chế liên quan đến lĩnh vực nhân sự tại các bộ phận trong công ty và đề xuất xây dựng và cải tiến nếu cần.

2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC, LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
- Đề xuất chiến lược và chính sách nhân sự ngắn hạn và dài hạn của Công ty tới Ban Lãnh đạo Công ty, dựa trên:
- Tổ chức xây dựng các kế hoạch /dự án nhân sự định kỳ hoặc đột  xuất theo yêu cầu của lãnh đạo gồm: 
• Kế hoạch định biên và ngân sách nhân sự,
• Kế hoạch tuyển dụng,
• Kế hoạch đào tạo và phát triển,
• Kế hoạch hoạt động gắn kết,
• Kế hoạch dự án khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

3. QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH  
- Đảm bảo nguồn nhân lực:
• Chỉ đạo triển khai, kiểm soát việc thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng và định biên được duyệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nguồn lực về: số lượng, chất lượng và thời gian,
• Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng các vị trí quan trọng của công ty như: phỏng vấn, đàm phán chế độ đãi ngộ,
• Đề xuất bổ nhiệm /miễn nhiệm /luân chuyển cán bộ và hoặc cung cấp thông tin, thẩm định thông tin về nhân sự theo yêu cầu của Lãnh đạo để phục vụ công tác điều động /luân chuyển,
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
• Chỉ đạo triển khai, kiểm soát hoạt động đào tạo, đảm bảo đáp ứng được về thời lượng, chất lượng.
- Tổ chức thực hiện chính sách nhân sự:
• Tổ chức triển khai, áp dụng chính sách nhân sự: lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp, các chế độ phúc lợi và hỗ trợ điều kiện làm việc đối với CBNV của Công ty, đảm bảo phù hợp với chính sách chung của Tập đoàn và theo ngân sách được duyệt; Xây dựng chính sách nhân sự đặc thù, trình Tập đoàn phê duyệt theo quy định;
• Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của CBNV  hàng năm hoặc khi cần thiết.
- Tổ chức thực hiện công tác thi đua,  khen thưởng, kỷ luật:
• Trực tiếp tham gia góp ý và xây dựng hệ thống chính sách thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty phù hợp với định hướng chung củaTập đoàn;
• Phối hợp với các Phòng chức năng triển khai chính sách thi đua, khen thưởng, kỷ luật (bao gồm cả việc tư vấn, hướng dẫn triển khai);
- Tổ chức thực hiện các công việc về quan hệ lao động:
• Tổ chức triển khai, kiểm soát hoạt động liên quan đến thủ tục: ký/chấm dứt hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển, nghỉ việc… theo đúng quy trình, quy định và theo dõi đầy đủ trên Phần mềm quản lý nhân sự;
• Tổ chức triển khai, kiểm soát thực hiện công tác quản lý hồ sơ của CBNV Công ty;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển Văn hóa doanh nghiệp
• Truyền thông cho CBNV về các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định nhân sự nội bộ, pháp luật lao động có liên quan;
• Chỉ đạo tổ chức các hoạt động gắn kết, văn thể;

4. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
- Tổ chức xây dựng bộ máy, lập kế hoạch nhân sự hàng năm của Nhân sự;   
- Tổ chức tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ Nhân sự;
- Xây dựng đội ngũ kế cận;
- Tổ chức phân công công việc hợp lý, thực hiện đánh giá hiệu quả công việc định kỳ, đề xuất điều chỉnh lương, thăng tiến, thực thi việc khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ nhân viên trong phạm vi quản lý.

5. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ CHI PHÍ
- Chỉ đạo việc xây dựng /điều chỉnh ngâ nsách (nhân sự và hoạt động) định kỳ theo chủ trương của Công ty và phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế;
- Quản lý, kiểm soát ngân sách nhân sự đảm bảo chi đúng, tiết kiệm. 

6. CÔNG VIỆC KHÁC
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định hoặc khi có yêu cầu của Lãnh đạo Công ty/ Tập đoàn;
- Tổ chức thực hiện và kiểm soát nội dung các báo cáo gửi cho cơ quan chức năng hoặc các nội dung công bố thông tin có liên quan đến thông tin/ dữ liệu hoặc các vấn đề về nhân sự của Công ty;
- Tư vấn nghiệp vụ và phương hướng thực hiện các vấn đề liên quan tới quản trị nhân sự tới Ban Lãnh đạo Công ty; các đơn vị trực thuộc khi có yêu cầu phát sinh;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

TOP
Facebook chat