THỦ QUỸ

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Thủ qũy là người trợ giúp Kế toán trưởng trong việc kiểm soát và định hướng các vấn đề liên quan đến thu và  chi tiền mặt trong khách sạn.

o Lập và cân đối các báo cáo quỹ và các khoản thu chi trong sổ quỹ tiền mặt

o Thủ quỹ là người thực hiện việc chi trả tiền mặt.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:


o Hàng ngày tiến hành việc thu và đếm (có sự chứng kiến) các phong bì tiền do nhân viên Thu ngân thả vào két đựng tiền.

o Kiểm tra báo cáo thu ngân của từng ca theo lịch làm việc, tiến hành điều tra ngay nếu có bất kỳ chênh lệch nào. Lưu các báo cáo liên tục để dễ dàng đối chiếu. 

o Nhận tiền và chứng từ, lập báo cáo quỹ hàng ngày và tiến hành nộp ngân hàng các khoản tiền mặt, séc, thẻ thanh toán qua mạng.

o Có kế hoạch kiểm tra đột xuất (không báo trước) số dư các quỹ trong khách sạn. Đảm bảo mọi giao dịch liên quan đến các khoản thu vào và tạm ứng cho khách có đầy đủ giấy tờ kèm theo

o Chuẩn bị báo cáo và nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đồng thời cân đối với chứng từ và chi tiết các nghiệp vụ trên tài khoản ngân hàng.

o Theo dõi toàn bộ hợp đồng quỹ nội bộ và kiểm quỹ thường xuyên

o Thu xếp việc bán ngoại tệ cho ngân hàng theo đúng chính sách của nhà nước

o Kiểm tra báo cáo tổng hợp tiền để duy trì đủ tiền mặt cho hoạt động của khách sạn

o Lập phiếu thu cho các khoản thu bằng tiền mặt như tiền thu từ Thu ngân hay tiền thanh toán trả bằng tiền mặt….

o Nộp báo cáo tiền mặt cho Kế toán doanh thu kiểm tra trước khi trình Kế toán trưởng ký duyệt.

o Lập phiếu chi cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt đã được ký duyệt.

o Theo dõi các khoản tạm ứng và hoàn ứng.

o Kiểm tra để cân đối tiền nộp ngân hàng giữa sổ tiền mặt với sổ ngân hàng.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý tiền mặt để cấp trên xem xét triển khai. 

o Hợp tác với Thu ngân Lễ tân, nhà hàng.

o Kết hợp chặt chẽ với Kế toán doanh thu để kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo.

o Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho tổ Thu ngân các điểm bán hàng

o Cập nhật các thông tin, chính sách về thẻ tín dụng khách hàng do ngân hàng phát hành đến tận từng Thu ngân.

o Liên hệ với ngân hàng để đề xuất tổ chức các lớp đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng cho tổ Thu ngân ví dụ: Nghiệp vụ kiểm tra tiền thật, tiền giả, thẻ tín dụng thật, giả.

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat