THỦ KHO

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Đặt, nhận, sắp xếp, phát hàng, kiểm kê, cập nhật đầy đủ thông tin trên thẻ kho và kiểm soát hàng hóa theo quy trình, quy định đã được duyệt.

o Đảm bảo hàng hoá trong kho của khách sạn phải được bảo quản an toàn và kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh bất kỳ tổn thất nào.

o Đảm bảo rằng công việc mình làm là thực hiện đúng với các chính sách áp dụng của khách sạn.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:


o Hoàn thành đầy đủ thủ tục giấy tờ cho các mặt hàng nhập vào kho.

o Kiểm tra chất lượng hàng giao dựa theo tiêu chuẩn của khách sạn.

o Phát hàng và cập nhật thẻ kho, đảm bảo rằng không có mặt hàng nào xuất ra mà không có phiếu xuất kho với đầy đủ chữ ký duyệt.

o Giữ kho luôn sạch sẽ, gọn gàng, được khoá và giám sát chặt chẽ.

o Duy trì mức dự trữ tối đa, tối thiểu mỗi mặt hàng.

o Làm đơn đặt hàng dựa trên yêu cầu thực tế và mức cần đặt hàng cho lần tiếp theo.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý kho hàng để cấp trên xem xét áp dụng. 

o Hợp tác chặt chẽ với phòng mua và nhận hàng

o Hợp tác với các bộ phận khác về việc nhập hàng, phát hàng và kiểm hàng của kho mình.         

o Tham gia vào các khoá huấn luyện cho nhân viên trong việc quản lý kho tàng.

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.

TOP

Tin liên quan

Facebook chat