NHÂN VIÊN AN NINH

Báo cáo trực tiếp đến: Giám sát An ninh hoặc Trưởng BP An ninh

MỤC ĐÍCH

 Trực tiếp tham gia vào vận hàng các trang thiết bị an ninh, các công cụ, và biện pháp an ninh nhằm mang đến môi trường an toàn cho khách lưu trú, cán bộ công nhân viên làm việc tại Khách sạn.

 Mối quan hệ các phòng ban liên quan.

 Nội bộ: Làm việc với các phòng ban liên quan trong khách sạn theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

 Bên ngoài: Là người hỗ trợ hoặc/và đại diện thay cho Trưởng an ninh làm việc với các phòng ban liên quan khi Trưởng an ninh vắng mặt.

NHIỆM VỤ CHÍNH

 Thực hiện các công việc được giao đúng thời gian với hiệu quả cao nhất

 Duy trì nội qui qui định, đảm bảo nội qui qui định tại khách sạn được nhân viên các phòng ban thực hiện nghiêm túc.

 Chủ động nắm bắt tình hình chung trong ca, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống gây nguy hại tới an ninh, an toàn trong khách sạn

 Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tới an ninh, an toàn tại Khách sạn như Khách hàng or nhân viên mất vé xe máy, ẩu đả….

 Báo cáo kịp thời tới Giám sát an ninh và/hoặc Trưởng an ninh những trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết 

NHIỆM VỤ KHÁC

 Thực hiện các công việc khác được chỉ định bởi Quản lý trực tiếp và Văn phòng điều hành Tập đoàn.

TOP
Facebook chat