KẾ TOÁN TSCĐ & CCDC

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Theo dõi, cập nhật các TSCĐ và CCDC của khách sạn.

o Phân bổ chi phí theo đúng quy định, chính sách của VPĐHTĐ cũng như chính sách của nhà nước.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:


o Tổ chức cập nhật vào phần mềm, tổng hợp số liệu một cách đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị TSCĐ & CCDC hiện có, tình hình tăng, giảm và di chuyển TSCĐ & CCDC.

o Kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ & CCDC.

o Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ & CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của TSCĐ & CCDC và chế độ qui định.

o Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn TSCĐ & CCDC, giám sát việc sửa chữa TSCĐ & CCDC.

o Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về TSCĐ & CCDC, mở các sổ sách cần thiết và hạch toán TSCĐ & CCDC đúng chế độ, đúng phương pháp.

o Tham gia kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ & CCDC theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về TSCĐ & CCDC của Khách sạn.

o Tiến hành phân tích tình hình trang bị, bảo quản và sử dụng TSCĐ & CCDC nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ & CCDC.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý Tài sản để cấp trên xem xét áp dụng. 

o Hợp tác chặt chẽ với phòng mua và nhận hàng

o Giám sát chặt chẽ việc giao nhận tài sản. 

o Tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ cho bộ phận mua và nhận hàng

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat