KẾ TOÁN TRƯỞNG

Báo cáo trực tiếp tới: Tổng giám đốc/ Giám đốc khách sạn

NHIỆM VỤ CHUNG:


o Có trách nhiệm giám sát và chỉ đạo mọi vấn đề kế toán và tài chính. 

o Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế & ban hành bởi VPĐH TĐ và thực hiện đúng các quy định, chính sách của Việt Nam. 

o Lưu trữ sổ sách kế toán theo tiêu chuẩn của VPĐH TĐ và nhà nước.

o Liên tục đào tạo, hướng dẫn nhân viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ.

o Xây dựng chính sách tài chính tuân thủ theo yêu cầu & quy định của VPĐH TĐ và phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nước.

o Tạo được một bầu không khí, môi trường làm việc hòa hợp trong khách sạn bằng cách khuyến khích nhân viên và mở rộng hợp tác với các bộ phận khác. 

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quản lý và đánh giá được khả năng làm việc của các vị trí kế toán trong phòng.

o Chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của VPĐHTĐ, của công ty đúng hạn từ đó đưa ra các ý kiến phân tích, khuynh hướng phát triển, điểm mạnh, điểm yếu và các đề xuất để có được các điều chỉnh phù hợp.

o Tham gia như một thành viên của ban quản lý và tư vấn về tài chính, hành chính đồng thời xem xét tính hợp pháp của tất cả các vấn đề đang áp dụng.

o Phát triển công tác kế toán, hành chính và hệ thống văn bản pháp luật để duy trì hoạt động tối ưu, chính xác và phù hợp. Luôn luôn duy trì và cập nhật các quy định, chính sách mới để áp dụng cho khách sạn.

o Nghiêm chỉnh, tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ trong khách sạn để đảm bảo rằng các số liệu tài chính kế toán là chính xác.

o Thường xuyên rà soát, kiểm tra các báo cáo đã làm và đã gửi cho những người liên quan về nội dung, chất lượng, sự chính xác và tìm ra mọi sai lệch để điều chỉnh kịp thời.

o Ký duyệt các chứng từ hàng ngày như: Yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, phiếu chi, phiếu hạch toán…

o Chuẩn bị và phân tích kế hoạch tài chính cho cả ngắn hạn và dài hạn

o Lập ngân sách hàng năm và so sánh số thực tế đã đạt được theo từng khoản mục của ngân sách. Thêm vào đó cũng cần xem xét kỹ các điểm khác biệt giữa số ngân sách và số thực tế.

o Lập các báo cáo tiền mặt và ngân hàng cũng như lập kế hoạch quản lý dòng tiền. Ký duyệt tất cả các khoản tiền thu vào, chi ra. Đồng thời đảm bảo chứng từ đầy đủ và được đính kèm với phiếu thu, chi.

o Ký duyệt trên tất cả các khoản giảm trừ, điều chỉnh, giảm giá… và đảm bảo rằng các khoản này cũng phải được Giám đốc ký thường xuyên.

o Đảm bảo việc kiểm kê hàng tháng và xác định được chi phí của tất cả đồ ăn, đồ uống, vật dụng cho khách và các mặt hàng khác đã được thực hiện bởi Kế toán giá thanh và các bộ phận .

o Đảm bảo việc kiểm kê tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ nửa năm hoặc 1 năm 1 lần

o Theo dõi và cập nhật tất cả các hợp đồng bảo hiểm của tòa nhà.

o Cùng với Giám đốc khách sạn ký trên tất cả séc và phiếu chi từ các tài khoản ngân hàng.

o Đảm bảo tất cả các khoản lương chưa phát phải đặt cọc vào ngân hàng thay vì giữ lâu tại quỹ.

o Ký trên các báo cáo ngày, báo cáo tháng và các báo cáo khác.

o Ký trên tất cả các phiếu hạch toán trước khi cập nhật vào hệ thống.

o Đảm bảo triển khai chặt chẽ tất cả các chính sách và mẫu biểu về việc thanh toán chậm.

o Đảm bảo việc lưu giữ chứng từ theo từng khách hàng đối với công nợ phải thu, phải trả.

o Kiểm soát và ký toàn bộ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cung cấp hàng hóa, hợp đồng bán phòng…trước khi chuyển Giám đốc ký. 

o Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về thuế đang được kiểm soát & xử lý một cách hợp lý và phù hợp với công ty và pháp luật.

KIỂM SOÁT:

o Đảm bảo nộp báo cáo đúng hạn

o Thực hiện hệ thống kiểm soát để bảo vệ và sử dụng hiệu quả các tài sản của khách sạn.

o Hướng dẫn và chỉ ra trách nhiệm cho các trưởng bộ phận về kết quả kinh doanh trong kỳ của bộ phận đó.

o Cùng với nhân viên tạo ra hệ thống kiểm soát kế hoạch từ đó triển khai thực hiện.

o Lưu giữ cẩn thận tất cả các hợp đồng, các hồ sơ pháp lý và tài liệu khác có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của khách sạn. 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:

o Phát triển mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp trong khách sạn sao cho đạt được và duy trì bộ máy cấp cao từ ban giám đốc, các trưởng phòng, nhân viên. 

o Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các bộ phận.

o Cung cấp tư vấn cho tất cả các bộ phận để hỗ trợ họ trong việc đạt được các mục tiêu của các bộ phận và các mục tiêu chung của khách sạn. 

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO:


o Truyền cảm hứng cho nhân viên để đạt được mục tiêu đã đề ra và có thể vượt được kỳ vọng này. 

o Khuyến khích mọi người cùng tham gia quản lý. 

o Truyền đạt tất cả thông tin liên quan cho các cấp trên và dưới.

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH:

o Đảm bảo rằng cấp dưới đang thực hiện nhiệm vụ của mình đúng cách và hiệu quả. 

o Đảm bảo trang phục nhân viên phải theo tiêu chuẩn khách sạn.

o Đảm bảo tất cả nhân viên bộ phận mình phải có trong danh sách nhân sự kịp thời. 

o Thực thi các hình thức kỷ luật, đề nghị việc thăng tiến nhân viên nếu cần thiết. 
o Lựa chọn nhân viên. 

QUAN HỆ 

o Giữ mối quan hệ tốt với Cục thuế/ Chi cục thuế. 

o Giữ mối quan hệ tốt với Sở/ Bộ Tài chính. 

o Giữ mối quan hệ tốt với các công ty kiểm toán bên ngoài.

o Giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành khác

TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ 


o Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên trong các lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm soát nội bộ. 

o Xác định và phát triển khả năng lãnh đạo cho nhân viên để hướng dẫn họ phát triển nghề nghiệp. 

o Tổ chức và chia sẻ thông qua đào tạo nghề cho nhân viên để đảm bảo rằng họ có cơ hội được đào tạo chéo giúp họ phát triển nghề nghiệp. 

CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

o Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc/ Giám đốc khách sạn. 

THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI 

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP
Facebook chat