KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Có trách nhiệm tính lương cho nhân viên đảm bảo tính đúng, tính đủ và đúng lịch trả lương.

o Có trách nhiệm tính các chi phí theo lương và nộp đúng hạn.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện tại và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.

o Cùng bộ phận nhân sự lưu giữ đầy đủ Hợp đồng lao động và các giấy tờ liên quan đến người lao động.

o Tập hợp và kiểm tra lại bảng chấm công từ các bộ phận gửi lên.

o Kiểm tra lại toàn giấy tờ liên quan đến việc nghỉ, các chế độ của nhân viên khớp với bảng chấm công.

o Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền trích các quỹ vào đúng theo tài khoản và bộ phận.

o Hoàn thiện bảng lương và chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt đúng hạn.

o Tính các chi phí theo lương và nộp đúng hạn.

o Rà soát đối chiếu các số liệu bảo hiểm đã nộp với cấp trên.

o Có trách nhiệm cập nhật liên tục và báo cáo lên cấp trên những thay đổi về chính sách của luật lao động, bảo hiểm xã hội.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý nhân viên và các chi phí liên quan đến tiền lương và các chế độ của người lao động. 

o Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các bộ phận.

o Hợp tác với phụ trách nhân sự.

o Kết hợp chặt chẽ với phụ trách chấm công các bộ phận.

o Giữ tốt mối quan hệ công việc trong nội bộ cũng như đối với các phòng ban khác

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat