KẾ TOÁN PHẢI TRẢ

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Thực hiện việc cập nhật, kiểm tra và thực hiện thanh toán đúng hạn cho các khoản chi của Khách sạn.

o Giúp đỡ kế toán trưởng trong việc kiểm tra, thực hiện thanh toán đúng hạn cho các khoản chi tiêu của khách sạn.

o Có trách nhiệm giám sát công việc của Kế toán doanh thu và kế toán tài sản cố định

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Có trách nhiệm chuẩn bị một số báo cáo phân tích chi phí trong tháng.

o Ghi sổ và kiểm tra toàn bộ các mặt hàng trên đơn hàng, phiếu nhận hàng và hóa đơn của khách hàng.

o Đảm bảo mọi chứng từ đều có đủ chữ ký của những người có liên quan.

o Tập hợp, lưu và theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng khách hàng.

o Ghi sổ và kiểm tra toàn bộ các mặt hàng trên đơn hàng, nhận hàng và hoá đơn khách hàng.

o Đối chiếu công nợ với khách hàng nếu có sự chênh lệch.

o Lập phiếu điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống nếu sai lệch được phê duyệt.

o Kiểm tra hóa đơn tài chính đầu vào đúng thông tin và số tiền khớp với công nợ.

o Tiến hành lập chứng từ để ký duyệt thanh toán phải kẹp đầy đủ và  theo thứ tự các chứng từ: Phiếu chi/ Đề nghị thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản), hóa đơn tài chính hoặc giấy biên nhận, phiếu nhận hàng có đầy đủ chữ ký, giấy yêu cầu mua hàng hóa, Đơn đặt hàng được ký duyệt, hợp đồng mua bán và các chứng từ khác (nếu có).

o Theo dõi sổ ngân hàng khớp với chứng từ thanh toán hàng ngày.

o Cuối tháng phải thưc hiện chức năng đối trừ trên hệ thống phần mềm.

o Kiểm tra báo cáo công nợ phải trả cân với sổ cuối tháng.

o Làm một số báo cáo chi phí cuối tháng theo yêu cầu của Kế toán trưởng

KIỂM SOÁT:

o Kiểm soát tốt các công việc nêu trên

RA QUYẾT ĐỊNH:

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý các khoản phải trả để cấp trên xem xét áp dụng. 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:

o Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các bộ phận.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO:


o Luôn luôn có tính cầu thị, học hỏi để vươn lên

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH:


o Hợp tác chặt chẽ với phòng mua và nhận hàng

QUAN HỆ CÔNG VIỆC


o Có trách nhiệm trợ giúp kế toán trưởng trong thực hiện chức năng của kế toán thanh toán.

TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ 

o Giám sát chặt chẽ việc giao nhận hàng. 

o Tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ cho bộ phận mua và nhận hàng

CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

o Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI 

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat