KẾ TOÁN PHẢI THU

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu của Khách sạn, đảm bảo thu đúng, thu đủ trong thời gian sớm nhất. 

o Kiểm duyệt chính sách nợ theo đúng Thỏa thuận thanh toán chậm hoặc Thỏa thuận thanh toán tạm thời. Duy trì việc kiểm soát có hiệu quả các tài khoản công nợ thông qua việc hạn chế tối đa các khoản nợ quá hạn.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Kết hợp với Lễ tân, phòng kinh doanh, bộ phận F&B để đảm bảo sự thống nhất chính sách công nợ chung của Khách sạn.

o Đảm bảo chính sách nợ của Khách sạn được thực hiện và quản lý chặt chẽ.

o Rà soát cân đối các tài khoản chính của các hội thảo trong khách sạn hàng ngày.

o Đảm bảo tất cả các khoản nợ và chứng từ thẻ đều được chuyển lên kế toán ngay ngày hôm sau. Kiểm tra xem có đầy đủ chứng từ không và xin điều chỉnh nếu cần thiết.

o Tiến hành điều chuyển công nợ phải thu từ hệ thống phần mềm Lễ tân lên hệ thống phần mềm Kế toán hàng ngày.

o Xác định và gán chứng từ cho các loại thẻ, gán chứng từ công nợ.

o Trả lời và giải quyết các thắc mắc về các khoản công nợ.

o Trả lời và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với các khoản công nợ. Nếu xuất hiện sự khác biệt liên quan đến giá cả thì phải tiến hành xác minh nguyên nhân và tiến hành sửa. Củng cố quan hệ giao tiếp tốt với bộ phận kinh doanh và đặt phòng.

o Kiểm tra các khoản nợ hàng ngày để điều chỉnh trong hệ thống và đưa ra các biện pháp xử lý cần thiết.

o Cân đối, kiểm tra danh sách séc do Thủ quỹ nhận hàng ngày.

o Cân đối các khoản chênh lệch trong thanh toán và có biện pháp giải quyết ngay. Không bao giờ được dùng khoản thanh toán dư hay séc chưa xác định trả cho khoản nào để thay thế cho khoản thanh toán hay hoá đơn khác.

o Tiến hành thực hiện các yêu cầu thanh toán bổ sung hàng ngày nhận được từ đặt phòng.

o Theo dõi các khoản nợ quá hạn và có kế hoạch đòi tiền cụ thể cho từng trường hợp.

o Chuẩn bị các báo cáo quản trị cho báo cáo phân tích cuối tháng và cung cấp tài liệu cho cuộc họp công nợ hàng tháng.

o Đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn phát hành ra phải chính xác và được gửi đi theo đúng như chính sác công nợ và qui tắc đã đề ra nhằm giảm thiểu những thắc mắc của khách.

o Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu cân với sổ cuối tháng.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý công nợ phải thu để cấp trên xem xét triển khai. 

o Hợp tác với lễ tân, bộ phận kinh doanh, F&B và các khách hàng.

o Trực tiếp liên lạc với các bộ phận quan hệ, đại lý thu nợ và an ninh khi cần.

o Hoàn thành mọi nhiệm vụ như yêu cầu để tự đánh giá bản thân.

o Cùng bộ phận Kinh doanh, đặt phòng quản lý tốt các hợp đồng buồng phòng, sự kiện…

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat