KẾ TOÁN DOANH THU

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Kiểm tra doanh thu hàng ngày của khách sạn và hoàn tất các báo cáo liên quan đến doanh thu thu được.

o Có trách nhiệm đảm bảo các khoản thu của khách sạn được cập nhật chính xác.

o Kiểm tra và lập báo cáo các khoản giảm trừ, điều chỉnh được phê duyệt đầy đủ.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Làm báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, lập phiếu kế toán doanh thu hàng ngày.

o Làm báo cáo giảm trừ, điều chỉnh gửi Kế toán trưởng và Giám đốc kiểm tra và phê duyệt.

o Kiểm tra báo cáo của thu ngân với báo cáo từ hệ thống phần mềm.

o Lưu giữ các báo cáo của hệ thống phần mềm.

o Kiểm tra số lượng khách, doanh thu đồ ăn và đồ uống của từng điểm bán hàng với báo cáo in từ hệ thống.

o Kiểm tra số lượng phòng bán được, doanh thu phòng và các doanh thu khác.

o Kiểm tra việc lưu giữ hóa đơn của tất cả các điểm bán hàng theo số nhảy liên tục và so sánh với hóa đơn đã sử dụng trước đó.

o Kiểm tra và theo dõi các khoản điều chỉnh và giảm trừ, đảm bảo mọi sự điều chỉnh đều có sự phê duyệt của cấp trên.

o Kiểm tra hóa đơn với báo cáo thu ngân, kiểm tra và cân đối doanh thu khách đang ở (Guest ledger).

o Làm báo cáo tháng để Kế toán tổng hợp kiểm tra trước khi chuyển Kế toán trưởng kiểm tra lại và phê duyệt

o Tính phí phục vụ hàng tháng.

o Xác nhận báo cáo thủ quỹ chính xác so với báo cáo hệ thống.

o Kiểm tra đột xuất doanh thu của mỗi điểm bán hàng xem có đúng với số liệu trên phiếu đặt món ăn (captain order) hay không và cập nhật vào hệ thống ngay sau khi khách hàng gọi món.

o Cùng với Thủ quỹ kiểm tra đột xuất (Không thông báo trước) và định kỳ tất cả các quỹ nội bộ kể cả quỹ của khách sạn.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý doanh thu, quản lý tiền để cấp trên xem xét áp dụng. 

o Kết hợp chặt chẽ với Thủ quỹ và Kế toán phải thu

o Giám sát và trợ giúp tổ thu ngân các điểm bán hàng. 

o Tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ cho tổ thu ngân

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác
TOP

Tin liên quan

Facebook chat