GIÁM SÁT AN NINH

Báo cáo trực tiếp đến: Trưởng BP An ninh

MỤC ĐÍCH

 Giám sát và vận hành hiệu quả các trang thiết bị an ninh, hệ thống Phòng cháy và chữa cháy, hệ thống camera giám sát, nhân viên an ninh nhằm mang đến môi trường an toàn cho khách lưu trú, cán bộ công nhân viên làm việc tại Khách sạn.

 Mối quan hệ các phòng ban liên quan.

 Nội bộ: Làm việc với các phòng ban liên quan trong khách sạn theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

 Bên ngoài: Là người hỗ trợ hoặc/và đại diện thay cho Trưởng an ninh làm việc với các phòng ban liên quan khi Trưởng an ninh vắng mặt.

NHIỆM VỤ CHÍNH

 Trực tiếp giám sát các hoạt động của khách sạn trong  ca trực mình đảm nhiệm.

 Đảm bảo mọi công tác an ninh và an toàn trong khách sạn luôn trong trạng thái tốt nhất.

 Đảm bảo giám sát nhân viên an ninh thực hiện đúng nội qui/ qui định trong phương án bảo vệ và/hoặc bản miêu tả công việc.

 Chủ động nắm bắt tình hình chung trong ca, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống gây nguy hại tới an ninh, an toàn trong khách sạn.

 Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca trực nếu có.

 Báo cáo kịp thời tới Trưởng an ninh và/hoặc Ban Giám Đốc những trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết.

NHIỆM VỤ KHÁC

 Thực hiện các công việc khác được chỉ định bởi Quản lý trực tiếp và Văn phòng điều hành Tập đoàn.
TOP
Facebook chat